Hívjon minket:
+36-62 55 40 80
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató

1.1. A www.dental-medical.hu honlapot és az azon működő online áruházat a Dental-Medical Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: " Dental-Medical Hungary") üzemelteti.

1.2.A Dental-Medical Hungary mint Szolgáltató adatai:

1.2.1.cégneve: Dental-Medical Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2.2.rövidített cégneve: Dental-Medical Hungary Kft.

1.2.3.székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 37/II 15

1.2.4.nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2.5.cégjegyzékszám: 01-09-998284

1.2.6.vezető tisztségviselő: Polyakovics György ügyvezető

1.2.7.adószám: 24258506-2-41

1.2.8.közösségi adószám: HU24258506

1.2.9.kapcsolattartási telefonszám: 06 1 796 0394 (munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között)

1.2.10.kapcsolattartási elektronikus levélcím: info (kukac) dental-medical (pont) hu

1.3.Tárhely-szolgáltató adatai:

1.3.1.A tárhely-szolgáltató neve: Comtron Kft.

1.3.2.Székhely: 2000 Maribor, Trzaska cesta 21, Szlovénia.

1.3.3.Telefon: +386 2 3003 500

1.3.4.Email cím: info (kukac) dental-medical (pont) si

1.3.5.Tárhely-szolgáltató adószáma: SI11931477

1.3.6.Tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 5298156000 Vezetve a Maribori Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Fogalmak

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.

2.2. „Vevő”: az Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a Dental-Medical Hungary által értékesített terméket megvásárolja;

2.3. „Felek”: a Dental-Medical Hungary és a Vevő együttes megjelölése.

2.4. „Termék”: a Dental-Medical Hungary által értékesített termékek.

2.5. „Vételár/Ellenérték”: a Termék ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.

2.6. „Számla”: az Dental-Medical Hungary által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.

2.7. „Honlap” a Dental-Medical Hungary honlapja, amely a www.dental-medical.hu címen érhető el.

2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.
 

Az ÁSZF tárgya

3.1. A jelen ÁSZF alapján a Dental-Medical Hungary eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.

3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.
 

Megrendelés és teljesítés

4.1. A megrendelésekre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód. A Dental-Medical Hungary az egyéb módon – így különösen személyesen, telefonon, faxon, e-mailen – leadott rendelések teljesítését is vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek.

4.2. A Dental-Medical Hungary vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.

4.3. A megrendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Dental-Medical Hungary szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4.4. A Vevő az Ellenértéket Paypallal, banki utalással a megrendeléssel vagy utánvéttel a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. A Dental-Medical Hungary a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a teljes Vételár kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Dental-Medical Hungary kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.

4.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Dental-Medical Hungary a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.

4.7. A Dental-Medical Hungary által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a [Általános Szerződési Feltételek] menüpontban olvashatóak.

4.8. A Dental-Medical Hungary rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.9. A Dental-Medical Hungary jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.

4.10. A Dental-Medical Hungary nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Dental-Medical Hungary az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

4.11. A regisztrációval a Vevő elfogadja a Dental-Medical Hungary adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Dental-Medical Hungary adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.
 

Termék átadása, szállítás

5.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és köteles átvenni a Vevő által megjelölt kézbesítési címen. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.

5.2. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

5.3. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.

5.4. A Dental-Medical Hungary 5 (öt) napig térítésmentesen tárolja a Terméket, amely időtartamot követően a Termék átvételére a Termék bruttó Ellenértéke 5 %-ának (Öt százalékának) megfelelő összegű tárolási díj megfizetése esetén van mód.

5.5. A Dental-Medical Hungary a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék rendeltetésszerű használatához szükséges okiratokat.

5.6. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre.

5.7. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi fogalomban történő továbbértékesítésére.

5.8 A webshopon keresztül vagy telefonon/e-mailben leadott rendelések esetén amennyiben a kért termékekből van raktáron, úgy 1-2 (legfeljebb 3) munkanapon belül tudjuk teljesíteni a szállítást Magyarország bármely részére. A webshopban megjelenő termékeket mind tartjuk raktáron. Abban az esetben, ha nincs raktáron, meg kell rendelnünk a gyártótól a tengerentúlról, ennek a szállítási határideje a mi rendelésünk leadásától számított 2-3 hét.


Elállás

6.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.

6.2. A jelen ÁSZF 6.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a Dental-Medical Hungary székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Dental-Medical Hungary részére. A Dental-Medical Hungary nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak.

6.3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).

6.4. Kézhezvételi időpont a Termék Dental-Medical Hungary székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Dental-Medical Hungary általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.

6.5. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Dental-Medical Hungary székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.

6.6. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Dental-Medical Hungary részére, úgy a Dental-Medical Hungary haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék ellenértékét, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Dental-Medical Hungary által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a vételár megfizetésének módjával egyező módon kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.

6.7. A Dental-Medical Hungary a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.

6.8. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.

Felelősség

7.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.

7.2. A Dental-Medical Hungary kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

7.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;

7.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;

7.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;

7.2.4. a Dental-Medical Hungary érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.

7.3. A Dental-Medical Hungary a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.4. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza.
 

Szerződés hatálya

8.1. Az ÁSZF 2014. július 16. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.

8.2. A Dental-Medical Hungary egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.
 

Vegyes rendelkezések

9.1. Az Dental-Medical Hungary kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.

9.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Dental-Medical Hungarynak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

9.2.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

9.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

9.2.3. telefax vagy más hasonló (kézbesítési jelentéssel járó) telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a telefax értesítés vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

9.3. A Termékekkel vagy a Dental-Medical Hungary magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Dental-Medical Hungary a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:

9.3.1. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (1139 Budapest, Béke tér 1.; telefon: 06/80/200-306)

9.3.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)

9.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

9.5. A Dental-Medical Hungary tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.3.1. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.

9.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.

9.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

9.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

9.9. A Dental-Medical Hungary tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

9.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.

9.11. A Dental-Medical Hungary az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

3D SYSTEMS 3M Amann girrbach ANAXDENT Argen BEGO BIEN AIR Carl Martin Cato CENDRES+METAUX Coltene Diadent Dürr EMS Euronda G&H GC Hager & Werken Hanel Harvard HEIMERLE + MEULE Ivoclar Vivadent Jota Kettenbach KOMETA BIO KULZER Kuraray Manfredi Mani MGF Microbrush MPF Nordiska Dental Noritake OCC ORANGEDENTAL PREMIER REITEL Renfert Roeko Ruthinium Sagemax SCHEU-DENTAL Septodont Ultradent UNIGLOVES Valplast VDW Vertex VP INNOVATO Yamahachi 3D SYSTEMS 3M Amann girrbach ANAXDENT Argen BEGO BIEN AIR Carl Martin Cato CENDRES+METAUX Coltene Diadent Dürr EMS Euronda G&H GC Hager & Werken Hanel Harvard HEIMERLE + MEULE Ivoclar Vivadent Jota Kettenbach KOMETA BIO KULZER Kuraray Manfredi Mani MGF Microbrush MPF Nordiska Dental Noritake OCC ORANGEDENTAL PREMIER REITEL Renfert Roeko Ruthinium Sagemax SCHEU-DENTAL Septodont Ultradent UNIGLOVES Valplast VDW Vertex VP INNOVATO Yamahachi 3D SYSTEMS 3M Amann girrbach ANAXDENT Argen BEGO BIEN AIR Carl Martin Cato CENDRES+METAUX Coltene Diadent Dürr EMS Euronda G&H GC Hager & Werken Hanel Harvard HEIMERLE + MEULE Ivoclar Vivadent Jota Kettenbach KOMETA BIO KULZER Kuraray Manfredi Mani MGF Microbrush MPF Nordiska Dental Noritake OCC ORANGEDENTAL PREMIER REITEL Renfert Roeko Ruthinium Sagemax SCHEU-DENTAL Septodont Ultradent UNIGLOVES Valplast VDW Vertex VP INNOVATO Yamahachi
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.